Allmänna villkor

ANNONSPOLICY

Denna annonspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Gigleer AB,

org. nr 559338-9421 (”Gigleer”), och dig för Uppdrag som registreras på Plattformen. Genom

att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa

även denna Policy. Definitionerna i Policyn har den innebörd som anges i

definitionskatalogen på Plattformen. De hittas under rubriken ”Allmänna villkor”.

1. BAKGRUND

Enligt de villkor som anges i den här Policyn kan du som Medlem göra följande när du är

inloggad på ditt Medlemskonto:

1. Utannonsera Uppdrag genom att registrera Annonser på Plattformen

2. Söka efter och svara på Annonser.

2. ALLMÄNT OM ANNONSERING

Du som registrerar en Annons godkänner nedanstående:

1. En Annons kommer att synas på Plattformen från och med att den registrerats

2. Gigleer kan behöva bearbeta Annonsen genom att exempelvis göra kopior, ändra format

eller omkoda material för att kunna göra Annonsen tillgänglig på Plattformen.

3. Gigleer inte har någon skyldighet att visa Annonsen på Plattformen.

3. UPPGIFTER I ANNONSER

Det är du som registrerar en Annons som ansvarar för innehållet i Annonsen och du intygar

att nedanstående kriterier möts:

1. De uppgifter du lämnar är korrekta.

2. Du äger eller har rättigheter i form av copyright, patent, varumärken, servicemärken,

affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter till de bilder och uppgifter du lämnar och

du bryter inte mot tredje parts upphovsrätt till sådana rättigheter.

3. De uppgifter du lämnar strider inte mot någon lag, förordning, myndighetsbeslut, god sed

och har inte ett stötande eller kränkande innehåll.

4. Du använder inte Annonsen för att delta i eller underlätta för illegala aktiviteter.

5. Annonsen skadar inte Gigleer eller någon av företagets Medlemmar.

6. Annonsen är seriöst menad, d.v.s. att den enligt Gigleers bedömning inte kan anses

utannonsera ett Uppdrag som är omöjligt att utföra, har ett pris som inte kan anses

marknadsmässigt eller andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta.

7. En Medlems svar att anta ett Uppdrag är seriöst. Svaret ska enligt Gigleers bedömning

inte kunna anses vara svar på en Annons där villkoren för att anta ett Uppdrag inte kan anses
vara marknadsmässiga. Det ska inte heller, enligt Gigleers bedömning, finns andra

omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta.

8. Annonsen är inte ren marknadsföring, d.v.s. Annonsen får endast innehålla beskrivning av

Uppdrag samt uppgifter som är nödvändiga för att förstå Uppdraget. Även svar på en annons

ska innehålla nödvändiga uppgifter och inte ren marknadsföring.

9. Du registrerar bara en Annons per Uppdrag. Om du vill lägga upp en ny Annons för samma
Uppdrag måste du först ta bort den tidigare Annonsen.

10. Du lägger inte till ytterligare Uppdrag i samma Annons om du uppdaterar eller förnyar

annonsen. Om du vill lägga till ytterligare Uppdrag ska du göra det genom att registrera en ny Annons.

11. Information i länkar eller hänvisningar i Annonsen uppfyller kraven som fastställs i denna Policy.

4. GIGLEERS GRANSKNING OCH RÄTT ATT NEKA OCH TA BORT ANNONSER

Gigleer förbehåller sig rätten att neka en Annons från att registreras och ta bort en

registrerad Annons, framförallt i nedanstående fall:

1. Annonsen avviker från Policyn eller har satts upp av Medlemmar som tidigare brutit mot

Medlemsvillkoren, mot Gigleers övriga villkor, i övrigt mot lag eller förordning eller god sed.

2. Annonsen måste tas bort på grund av myndighetsbeslut, bryter mot tredje parts

upphovsrätt, bryter mot annan lag eller förordning, strider mot god sed eller bryter på annat

sätt mot denna Policy eller mot Gigleers övriga villkor.

5. ÄNDRINGAR AV POLICYN

1. Gigleer uppdaterar regelbundet Policyn för att skildra eventuella ändringar i hur vi

behandlar Annonser. Vid väsentliga förändringar är Gigleer skyldigt att informera dig. Har du

frågor om Policyn kan du kontakta oss på support@gigleer.com.

MEDLEMSVILLKOR

Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”) gäller mellan Gigleer AB, org. nr 559338-9421

(”Gigleer”), och dig som Medlem. I Medlemsvillkoren ingår Gigleers Personuppgiftspolicy och

Cookiepolicy som finns att läsa på Gigleers plattform (”Plattformen”) under rubriken

”Allmänna villkor”. Genom att registrera dig på Plattformen och öppna ett Medlemskonto

godkänner du Medlemsvillkoren och förbinder dig att följa dem. Definitioner i

Medlemsvillkoren har den innebörd som anges i definitionskatalogen. Den finns att läsa

under rubriken ”Allmänna villkor” på Plattformen.

1. BAKGRUND

1. På Plattformen tillhandahåller Gigleer en marknadsplats som gör det möjligt för företag att

utannonsera Uppdrag samt att söka efter lämpliga uppdragstagare. På motsvarande sätt

erbjuder Plattformen en möjlighet för uppdragstagare att söka och erhålla annonserade

Uppdrag. Genom att registrera dig som Medlem på Plattformen får du tillgång till Plattformen

och möjlighet att använda de Tjänster som Gigleer erbjuder på Plattformen.

2. Medlemsvillkoren, tillsammans med villkoren för Gigleers Tjänster samt övriga villkor som

Gigleer i vissa fall tillhandahåller en Medlem separat, beskriver de villkor som gäller för

användning av Plattformen och av Gigleers Tjänster.

2. ATT BLI MEDLEM

1. Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar på Gigleers Plattform och skapa ett

Medlemskonto. [Som företag anmäler du dig genom att göra en Medlemsansökan för

Företag, och som privatperson blir du medlem genom att göra en Medlemsansökan för

Privatperson]. Som privatperson måste du vara minst 16 år gammal eller ha målsmans

godkännande för att kunna registrera dig. Du som fyller i registreringen intygar att de

uppgifter du lämnar är korrekta. Om du registrerar ett företag intygar du dessutom att du har

behörighet att förbinda företaget till Gigleers Medlemsvillkor. 2. Gigleer förbehåller sig rätten

att begära kompletterande information för att acceptera en medlemsregistrering. Gigleer

förbehåller sig vidare rätten att neka medlemsregisteringar. Det gäller i synnerhet för företag

eller privatpersoner som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Gigleers övriga villkor eller

i övrigt mot lag eller förordning.

3. DITT MEDLEMSKONTO

1. Som Medlem på Plattformen får du tillgång till ett Medlemskonto som du kan logga in på

genom att uppge ditt telefonnummer eller användarnamn och lösenord. Medlemskontot

gäller endast för, och får endast användas av, det företag eller den privatperson som öppnat

kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt Medlemskonto är det viktigt att du inte

avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.

2. Så länge du är Medlem ansvarar du för att dina medlemsuppgifter är korrekta samt att de

uppdateras vid ändring.

4. GIGLEERS TJÄNSTER

1. När du är inloggad på Plattformen kan du använda de Tjänster som Gigleer erbjuder,

vilket inkluderar att utannonsera Uppdrag, söka efter Uppdrag, anlita för Uppdrag och köpa

tilläggstjänster. Vid användning eller köp av Tjänster gäller särskilda villkor som du åtar dig

att följa när du använder dig av eller köper dessa Tjänster.

2. Medlem som anlitad uppdragstagare genom Plattformen förbinder sig att, inom (60 dagar)
från det att uppdraget träffades, inte tillsvidare anställa sådan uppdragstagare

utan att erlägga vid var tid gällande rekryteringsavgift till Gigleer. I händelse Medlem bryter

mot detta villkor är Medlem skyldig att till Gigleer vid anfordran utge vite om 50.000 kronor.

5. AVGIFTER

1. Gigleer har rätt att ta ut avgifter för de Tjänster som företaget erbjuder. Du kan ta del av

aktuellt utbud av Tjänster och aktuella Avgifter på Plattformen.

5.2. ÅTERBETALNINGSPOLICY

1. Du som registrerar en annons har fram till 60 minuter innan “Giggets” start rättigheten att

ta bort din annons utan att debiteras någon kostnad. Skulle du som arbetsgivare ta bort

annonsen senare än 60 minuter innan “Giggets” start så kommer du att debiteras hela

beloppet för arbetstillfället inkl. nettolön och Gigleers arvode. Detta kommer betalas genom

en pappersfaktura med 10 dagars betaltid.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Plattformen och

Tjänsterna, inklusive Plattformens layout, tillhör Gigleer eller dess licensgivare och får inte

användas av Medlemmar på annat sätt än vad som krävs för att använda Plattformen eller

Tjänsterna enligt Medlemsvillkoren eller villkoren för respektive Tjänst.

7. PERSONUPPGIFTER

1. Gigleer behandlar personuppgifter i enlighet med Gigleers Personuppgiftspolicy. Genom

att godkänna Medlemsvillkoren när du registrerar dig som Medlem samtycker du till Gigleers

behandling av personuppgifter.

8. COOKIES

1. Gigleer använder cookies i enlighet med företagets Cookiepolicy. Genom att godkänna

Medlemsvillkoren när du registrerar dig som Medlem samtycker du till Gigleers användning

av cookies.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

1. Driften av Plattformen kan störas av faktorer utanför Gigleers kontroll. Gigleer kan därför

tillfälligt komma att stänga Tjänsterna och Plattformen för service och uppgraderingar.

Gigleer garanterar därför inte, och ansvarar inte för, att Tjänsterna eller Plattformen är fri från

fel eller avbrott. Fel i Tjänsterna eller på Plattformen ska anmälas till support@gigleer.com.

Gigleer rättar fel och brister i Tjänsterna eller på Plattformen med den skyndsamhet som

omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till

tidpunkter med låg trafik.

2. Plattformen är huvudsakligen en marknadsplats som låter Medlemmar utannonsera, köpa

och sälja tjänster till varandra. Utöver vad som följer av respektive villkor för Tjänsterna

saknar Gigleer kontroll över Medlemmarnas transaktioner. Gigleer ansvarar således inte för

exempelvis fel eller brister i utannonserade eller utförda Uppdrag eller för Medlemmar som

inte uppfyller sina åtaganden mot andra Medlemmar. Gigleer ansvarar inte heller för skada

eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av

Tjänsterna eller Plattformen.

10. ÄNDRINGAR

1. Gigleer har rätt att alltemellanåt ändra eller göra tillägg till Medlemsvillkoren. Ändringar av

och tillägg till Medlemsvillkoren publiceras på Plattformen. De nya Medlemsvillkoren gäller

för nya Medlemmar från och med den dag Medlemsvillkoren publicerades. Befintliga

Medlemmar blir bundna av de nya Medlemsvillkoren 30 dagar efter att meddelandet skickats

per e-post eller publiceringen på Plattformen.

11. AVTALSTID

1. Medlemsvillkoren gäller från och med att en Medlem registrerat sig på Plattformen och

tillsvidare. En medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska anmäla det på sitt

Medlemskonto. En medlem kan dock inte säga upp sitt medlemskap förrän han eller hon har

fullgjort sina skyldigheter enligt pågående Uppdrag.

2. Gigleer har rätt att säga upp en Medlem med omedelbar verkan i nedanstående fall:

(i) Medlemmen brister i sina åtaganden mot Gigleer eller en annan Medlem.

(ii) Medlemmen försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling,

inleder företagsrekonstruktion eller kan på annat sätt befaras vara på obestånd eller i övrigt

befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt Medlemsvillkoren, övriga villkor

för Tjänster eller gällande Uppdragsavtal.

(iii) Medlemmen bedriver direkt eller indirekt verksamhet som konkurrerar med Gigleer.

Gigleer har alltid rätt att tillfälligt inaktivera en Medlems tillgång till Plattformen och Tjänsterna

under den tid då Gigleer utreder om det föreligger någon grund för uppsägning av Medlem.

När en Medlems medlemskap har upphört att gälla har Medlemmen inte längre tillgång till

Plattformen eller Medlemskontot. Uppsägning av medlemskap innebär dock inte att

Medlemmen befrias från skyldigheten att betala Avgifter för använda Tjänster eller i övrigt för

förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft, t.ex. den exklusivitet som i

förekommande fall gäller för Medlemmen enligt Användarvillkoren.

12. ÖVERLÅTELSE

1. Gigleer har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Medlemsvillkoren till

bolag som ingår i samma koncern. Gigleer har också rätt att överlåta sina rättigheter och

skyldigheter enligt Medlemsvillkoren till annan part, förutsatt att det övertagande bolaget

skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Medlemsvillkoren på ett för

Medlemmarna tillfredsställande sätt.

13. ANVÄNDNING AV VARUMÄRKE
Genom att registrera ett konto på Gigleer AB:s plattform, ger jag härmed användaren tillstånd till Gigleer AB att använda och dela användarens varumärke med andra intressenter och företag i syfte att marknadsföra Gigleer AB och dess relaterade tjänster. Användaren bekräftar härmed att Gigleer AB har rätt att använda användarens varumärke i marknadsföringsmaterial, inklusive men inte begränsat till, digitala och tryckta medier, sociala medieplattformar, och vid presentationsmöjligheter för att främja och bredda kännedomen om Gigleer AB:s tjänsteutbud.
Denna tillåtelse innebär inte överföring av några äganderättigheter avseende användarens varumärke till Gigleer AB, utan endast en icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda varumärket för de ändamål som beskrivits ovan. Användaren intygar att denne innehar alla nödvändiga rättigheter till varumärket som ges Gigleer AB rätt att använda och att användningen inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive varumärkesrättigheter.
Gigleer AB förbinder sig att använda varumärket på ett respektfullt och professionellt sätt som stämmer överens med varumärkets värde och rykte. Användaren har rätt att när som helst begära att Gigleer AB upphör med användningen av varumärket i framtida marknadsföringsmaterial genom att skriftligen meddela Gigleer AB om denna.
14. LAGVAL OCH TVIST

1. Svensk rätt ska tillämpas på Medlemsvillkoren. Tvist i anledning av Medlemsvillkoren ska

avgöras av allmän domstol. Har du frågor om Policyn kan du kontakta oss på

support@gigleer.com.

COOKIEPOLICY

Denna cookiespolicy (”Policyn”) är en del av Medlemsvillkoren och gäller mellan Gigleer AB,

org. nr 559258-6282 (”Gigleer”) och dig för användningen av Plattformen. Genom att du har

godkänt Medlemsvillkoren och förbundit dig att följa dem är du även bunden att följa denna

Policy. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen. Den finns att

läsa under rubriken ”Allmänna villkor” på Plattformen.

1. Bakgrund

Gigleer använder cookies för att känna igen din dator och för att särskilja dig från andra

användare på Plattformen. Denna Policy beskriver hur Gigleer använder sig av cookies.

2. VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot Plattformen sparas på din dator eller mobila

enhet och vid senare besök hämtas från datorn eller enheten. Gigleer använder sig av två

typer av cookies, nämligen permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta

cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet tills de antingen

i) upphör att gälla

ii) skrivs över av nya cookies

iii) du manuellt tar bort dem

Sessionscookies placeras temporärt i din dator eller mobila enhet när du besöker en

webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan, vilket innebär att de inte sparas

permanent på din enhet.

3. SÅ ANVÄNDER GIGLEER COOKIES

1. Nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för driften av Plattformen och innefattar till

exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på Plattformen eller utnyttja

e-faktureringstjänster.

2. Cookies för analys och prestanda. De tillåter oss att räkna antalet besökare och att se hur

besökare rör sig på Plattformen när de använder den. Detta hjälper oss att samla underlag

för hur Plattformen generellt kan utvecklas, till exempel genom att se till att användarna lätt

hittar vad de söker och förbättra hastigheten vid sökningar.

3. Funktionalitetscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till

Plattformen och gör att vi kan anpassa vårt innehåll till dig och komma ihåg dina inställningar

(till exempel val av region). Om du registrerar dig hos oss kommer vi att komma ihåg

uppgifter om dig under ditt besök och eventuella framtida besök, förutsatt att cookien inte tas

bort däremellan.

4. Cookies för s.k. targeting. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår Webbplats, vilka

sidor du har besökt och vilka länkar du har följt. Vi kommer att använda informationen för att

göra Plattformen och reklamen som visas på den mer relevant för dig. För detta ändamål kan

vi också komma att dela denna information med tredje part.

4. ATT NEKA ELLER ÅTERKALLA SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV COOKIES

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du blockerar cookies

genom att aktivera en inställning i din webbläsare som gör att du kan neka alla eller vissa

cookies. Om du i webbläsarens inställningar anger att cookies ska blockeras kommer du

eventuellt inte kunna få tillgång till hela eller delar av Plattformen.

5. TREDJEPARTSCOOKIES

Ett antal auktoriserade tredje parter sätter ut cookies på Plattformen för att leverera tjänster

som de tillhandahåller. Vi ber dig att observera att Gigleer inte har någon kontroll över de

cookies som tredje part använder.

6. ÄNDRINGAR AV POLICYN

Gigleer uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar

cookies. Vid väsentliga förändringar ska Gigleer informera dig.

Har du frågor om Policyn kan du kontakta oss på support@gigleer.com.